Política de privacitat

1. ASPECTES LEGALS DE PRIVACITAT

HIELOS TORNE informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ésser recaptats per a la navegació o sol·licitud de serveis per mitjà del seu lloc web. En aquest sentit HIELOS TORNÉ garantitza el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, per mitjà del qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. El uso de esta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida al Reial Decret 1720/2007, s’informa als usuaris que, a HIELOS TORNÉ, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb el que es disposa a la citada normativa. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament per part del personal de HIELOS TORNE o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat els nivells de seguretat adients a les dades que es faciliten i, a més s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

3. VERACITAT DE LES DADES

El Client o usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant a HIELOS TORNÉ qualsevol modificació dels mateixos. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, per a poder mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi a HIELOS TORNÉ sempre que hi hagi alguna modificació de les mateixes.

4. OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

HIELOS TORNÉ té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin portar a terme, ja sigui bé enviant un correu electrònic bé en el moment de complimentar els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, HIELOS TORNÉ serà considerada com responsable de la recaudació de les dades recaptades per mitjà dels medis anteriorment descrits.

Al seu torn, HIELOS TORNE informa als usuaris de que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i l’enviament de publicitat. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i d’altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides per mitjà del lloc web de HIELOS TORNÉ i, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades per HIELOS TORNÉ.

HIELOS TORNE posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Concretament:

Per mitjà del formulari de contacte ubicat a la pestanya CONTACTE del Portal Web:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades de HIELOS TORNÉ – CONTACTE
Responsable HIELOS TORNE Y COMPAÑÍA, S.L.
Finalitat Gestió de l’evolució i administració cartera de clients
Legitimació Consentiment del propi interessat
Destinataris (cessions) No es preveu la transmissió.
Drets (persones interessades) Possibilitat de l’exercici dels drets ARCO i/o reclamació davant l’autoritat de control.
Per mitjà del formulari ubicat a la pestanya “TARJETA CLIENTE” del Portal Web:
Informació basica sobre Protecció de Dades de HIELOS TORNÉ– TARJETA CLIENTE
Responsable HIELOS TORNE Y COMPAÑÍA, S.L.
Finalitat Gestió de l’evolució i administració cartera de clients
Legitimació Consentiment del propi interessat
Destinataris (cessions) No es preveu la transmissió.
Drets (persones interessades) Possibilitat de l’exercici dels drets ARCO i/o reclamació davant l’autoritat de control.

En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades a l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora que comença la visita i que s’ abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si rebrà una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L’obtenció de dades personals per mitjà de navegació web (cookies) s’explica al nostre apartat Política de Cookies.

5. EXERCICI DE DRETS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de HIELOS TORNÉ, aquests podran exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), per mitjà de correu electrònic a lmataix@torneycia.com, o bé per mitjà de comunicació escrita a la següent adreça:

HIELOS TORNÉ Y COMPAÑÍA, S.L.P. en Mercabarna, C/Transversal 6, n. 9, 08040 Barcelona
TEL. (+34) 93.336.00.63
FAX (+34) 93.556.10.99

O l’adreça que sigui substituïda al Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ésser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

6. COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

HIELOS TORNÉ no cedirà ni comunicarà a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i, sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del mateix. Així, al contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que alguns dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’ Encarregats del Tractament (article 3.g de la LOPD), amb els que s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes a les seves respectives pàgines web. També accepta que algunes de les dades personals recaptades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat L’ usuari podrà negar-se a la cessió de les dades als Encarregats del Tractament, per mitjà de petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment representats.