El gel participa, com a mitjà de refredament en molts processos, i per exemple s’utilitza: